LOADING

Terminál Roudnice nad Labem

//cz// Terminál VRT, jako součást nadřazeného krajinného řešení v historicky významném území. Jedinečná morfologie území s dominantní horou Říp a zásahy člověka do krajiny definují hmotové řešení Terminálu a přilehlého okolí. Respektujeme genius loci místa a vyzdvihujeme jeho hlavní kvality pomocí urbanistického, architektonického i detailního řešení.

Trasa dálnice a budoucí trasa vysokorychlostní železnice vytváří významné zářezy v  krajině a pro návrh definuje krajinné linie. Linie využíváme pro návrh nového lesa, který odcloní negativní dopady dopravních staveb na své okolí. Do nového lesa je v systému linií a významných pohledových os směřovaných na Říp, umístěn nový Terminál VRT, okolní plochy a údržbová základna.

Hlavním motivem pro umístění a návrh orientace Terminálu je výhledová osa směřované na horu Říp. Jako dominantní krajinný prvek v území definuje i jeho vizuální identitu. Hlavní hala Terminálu je tak nad kolejištěm prosklenou fasádou přímo orientována na Říp a nabízí cestujícím jednoznačnou geografickou orientaci a odkaz na historii místa.

Terminál a jeho okolí jsou navrženy s maximálním ohledem na své okolí, součástí krajinného návrhu a významné infrastrukturní stavby. Prostorově efektivní, energeticky úsporný a s nadčasovou moderní architekturou, která by měla vizuálně propojit všechny stanice vysokorychlostní železnice.

 

//en// VRT terminal is a part of the overarching landscape design in this historically significant area. The unique morphology of the area with the dominant Mount Říp defines the material design of the Terminal and the adjacent surroundings. We respect the genius loci of the site and highlight its main qualities through urban, architectural and detailed design.

The route of the motorway and the future route of the high-speed railway creates significant lines in the landscape and defines the design. We use the lines to design a new forest that will block out the negative impacts of transport developments on its surroundings. The new VRT Terminal, surrounding areas and maintenance base are placed in the new forest within the system of lines and significant sight lines directed towards Mount Říp.

The main motive for the location and design orientation of the Terminal is the view axis directed to the Mountain Říp. As a dominant landscape element in the area, it also defines its visual identity. The main hall of the Terminal is thus directly oriented towards Říp with its glass façade above the tracks, offering passengers an unambiguous geographical orientation and a reference to the history of the place.

The terminal and its surroundings are designed with the utmost respect for its surroundings, part of the landscape design and significant infrastructure construction. Space-efficient, energy-efficient and with a timeless modern architecture that should visually connect all the stations of the high-speed railway.

Místo

Roudnice nad Labem, Česká republika

Klient

SŽ (správa železnic a.s.)

Cena

1 200 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž (odměna poroty)

Datum

(11/2021)

Vizualizace

Prague based