LOADING

Knihovna v Chomutově

//cs// Předložené soutěžní zadání na návrh knihovny v budově bývalých městských lázní je příležitostí ke vzniku unikátního objektu, který řeší největší (nejen architektonické) výzvy současné doby – znovu využití existujících hodnot našeho historického dědictví a minimalizaci dopadu (nových) staveb na životní prostředí.

V návrhu konverze budovy městských lázní znovu nalézáme její architektonické kvality a odhalujeme je návštěvníkům v plné kráse. Ikonický prostor vysoké haly plaveckého bazénu s výhledy na přilehlý park i centrum města Chomutova je zachován a s lehkou dřevěnou vestavbou je přeměněn na knihovnu s nezaměnitelnou atmosférou.

Objem budovy zůstává bez výrazných změn, čímž se šetří jednak veřejné prostředky, tak i životní prostředí. Dojde k očištění skeletové železobetonové konstrukce a za pomocí lokálních stavebních zásahů pak v budově otevíráme impozantní vstupní prostory, jak ze strany centra města, tak z městského parku. Zrekonstruované prosklené fasády propagují komunitní fungování objektu a nové vstupy otevírají interiér do veřejného prostoru, a pomáhají se začleněním knihovny do struktury městského centra Chomutova.

Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21.století je, jak název naznačuje, odrazem vývoje architektury a společnosti dnešní doby. Navržené úpravy tento opuštěný objekt znovu oživují a otevírají obyvatelům města pro dnešní i příští generace.

//en// The submitted proposal for the conversion of a former municipal spa building into the library is an opportunity to create a unique building that addresses the greatest (not only architectural) challenges of our time – reusing the existing values of our historical heritage and minimizing the impact of (new) buildings on the environment.

In the design, we rediscover the architectural qualitiesthe  of existing building and reveal them to visitors in their full glory. The iconic space of the high swimming pool hall with its views of the adjacent park and centerntre of Chomutov city has been preserved and transformed by new wooden structure into a library wah an remarkable atmosphere.

The volume of the building remains unchanged, saving both public funds and the environment. The skeletal reinforced concrete structure is cleaned up and localized structural interventions are used to open up impressive entrance spaces in the building, both from the ccenterntre and from the city park. The renovated glass facades promote the communprogramamme of the building and the new entrances open the interior to the public space, helping to integrate the library into the fabric of Chomutov’s city center.

The conversion of the former city spa building into a 21st-century library is, as the name suggests, a reflection of the evolution of architecture and society today. The proposed renovations bring this abandoned building back to life and open it up to the city’s inhabitants for today’s and future generations.

 

Místo Chomutov, Česká republika

Klient město Chomutov

Cena 665 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž (umístění 1. místo)

Datum 01/2023

Autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma, Vitudanish Dara, Andrea Velasco Lobato

Spolupráce Jan Seifert (Konstat), Petr Šafář (TP3)

Vizualizace Boele, 2dr