LOADING

Železniční most pod Vyšehradem

//cs// Pražské konstrukce přes Vltavu jsou tradičně obloukové, s konstrukcí pod mostovkou. Železniční most byl po dlouhá léta jedinou výjimkou potvrzující pravidlo, se štíhlou mostovkou a konstrukcí nad mostovkou. Po více než 100 letech provozu je most v nevyhovujícím stavu a nedokáže tak plnit svou funkci pro železniční dopravu. Bez diskuse je most významnou kulturní památkou a neoddělitelně patří k panoramatu Prahy, k atmosféře náplavky i do srdcí Pražanů. Navrhujeme tedy železniční most pro Pražany a pro Prahu. Historické konstrukce jsou opravené a překonfigurované pro pěší a cyklistickou dopravu, zatímco železniční doprava je převedena přes Vltavu novými mosty, navrženými současnými postupy a plně využívající nejmodernější inovace. Nové železniční mosty ve své jednoduchosti fungují s historickými konstrukcemi v souznění, nekonkurují, ale podtrhují historickou a kulturní hodnotu původního mostu. Zachování a znovu využití historických konstrukci je nejen zodpovědné vůči našemu kulturnímu dědictví, ale jde příkladem i z pohledu udržitelnosti.

//en// Prague’s bridges over the Vltava River are traditionally arched, with the structure under the bridge deck. The railway bridge was for many years the only exception to the rule, with a slender bridge deck and a structure above the bridge deck. After more than 100 years of operation, the bridge is in a substandard condition and thus unable to perform its function for rail traffic. The bridge is an important cultural monument and belongs inseparably to Prague’s panorama, the embankment’s atmosphere, and the hearts of Prague citizens. We, therefore, propose a railway bridge for the people of Prague and Prague city. Historic structures are repaired and reconfigured for pedestrian and cycling traffic, while rail traffic is carried over the Vltava River by new bridges, designed using contemporary methods and taking full advantage of state-of-the-art innovations. In their simplicity, the new railway bridges work in harmony with the historic structures, not competing with, them but enhancing the historical and cultural value of the original bridge. Preserving and reusing historic structures is not only responsible for our cultural heritage but also sets an example in terms of sustainability

Místo Praha, Česká republika

Klient hlavní město Praha

Cena

Projekt Architektonická soutěž

Datum 10/2021

Spolupráce Pragoprojekt, Tubes

Vizualizace Boele, Prague Based