LOADING

Pražská Tržnice

// cs // Tržnice je protipólem obchodních domů jak je dnes chápeme. Budoucnost tržnice tak propojuje hodnoty udržitelnosti – od ekonomie, komunitních a sociálních vztahů až po reflexi dnešních ekologických výzev. Vše jak v designu tak náplni aktivit – od cirkularity až po adaptabilitu svého prostoru i procesů. Tržnice je matricí pro vztahy a život města!

Základem návrhu prostorů je jejich vnitřní integrita doplněná o systém nástupních míst. Vnitřní rozložení  meziprostorů tržnice je především definováno severojižně orientovaným hlavním prostorem (na ose lávky), který je spojnicí všech prostorů tržnice a jejich uliček. Nástupní místa jsou rozvržena v rozích tak aby napojovali okraj se silným středem. Tomuto napojení pomáhá jednak rozvinutí jižních rohů do dvou vedlejších prostorů určených pro pořádání větších akcí, ale i propojení s nově navrhovanými oddychovými zónami parkového charakteru a otevřenými vstupy.

Takto vytvořená matrice je pak základem pro čtení meziprostorů, jejich hierarchizaci i orientaci v nich. Každý z bodů napojení má svůj význam a pozici v celku se silným jádrem. Hierarchizace prostorů také dále také rozvíjí vnímání historických hodnot a je základem pro orientaci a pohyb v území.

// en // The marketplace is the counterpart of the department store as we understand it today. The future of the marketplace thus links the values of sustainability – from economics, community and social relations to a reflection of today‘s environmental challenges. All in both design and activities – from circularity to the adaptability of its space and processes. The marketplace is the matrix for relationships and the life of the city!

 

The basis for the layout of the spaces is their internal integrity complemented by a system of entry points. The internal layout of the interspaces is formed around the main north-south axis (as a continuation of the footbridge from Karlín) – it is the key link between all the spaces of the market and their aisles. The entry points are positioned in the corners to allow connection between the edge and the strong centre. This connection is further enhanced by: 1/ the development of the southern corners into two ancillary spaces for hosting larger events, 2/ newly proposed park-like areas and 3/ open entrances.

The above-described hierarchy is the basis for reading the interspaces and orientation within them. Each of the connection points has its meaning and position in the whole system, enhancing the strong core. The proposed clear hierarchy also strengthen the perception of historical values is the basis for orientation and movement in the area.

Místo Praha, Česká republika

Klient Praha 7

Cena 250 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž (umístění 3. místo)

Datum 04/2022

Spolupráce Gogolák+grasse s.r.o., Second nature s.r.o.

Vizualizace Boele, Prague Based